Клуб „Предприемачът и бизнес средата“

Ръководител: Гергана Узунова – старши учител професионална подготовка

Достатъчно ли е да имаш добра идея, за да стартираш собствен бизнес? Стигат ли амбицията и ентусиазмът, за да се развие и наложи една фирма на пазара? Можем ли да се научим да правим бизнес или предприемачите се раждат такива?
В клуб „Предприемачът и бизнес средата“ учениците ще намерят отговори на тези въпроси.
Като отговорни млади хора ще предприемат важни стъпки за своето бъдеще – ще помислят към каква кариера да се насочат, какви са интересите и мотивите им за професионална реализация, в каква среда искат да работят и какви дейности да извършват.
Учениците ще се запознаят с качествата, които притежава успелият предприемач и елементите на бизнес средата. Ще разгледат рисковете, които той поема когато създава иновации и как разработва бизнес план, за да реализира идеите си.
Участниците в клуба ще се занимават със следните дейности: генериране на бизнес идеи чрез различни методи; стартиране на собствен бизнес; анализиране на бизнес средата; разработване на маркетингова концепция; проучване на пазара чрез анкета; разглеждане на различни предложения за навлизане на нови продукти на пазара; сегментиране на групи потребители; организиране на производствени и търговски дейности; правене на изводи за пазарната ниша и развитието на бизнес идеята.

ЦЕЛИ: Учениците да:

 • Формират предприемаческа култура и компетентност;
 • Се запознаят с кариерното ориентиране;
 • Развият творческа креативност, отговорност и сътрудничество при работа в екип;
 • Генерират предприемачески идеи и да се запознаят с рисковете на бизнеса;
 • Проучат качествата на предприемача;
 • Се подготвят за стартиране на собствен бизнес;
 • Анализират бизнес средата;
 • Разработват маркетингова концепция;
 • Формират нестандартно мислене, което ще им позволи да действат като добри предприемачи;

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: Учениците да:

 • Могат да съставят личен SWOT анализ на силните и слабите си страни, възможностите и рисковете;
 • Опознаят различни професии и работни места;
 • Подобрят уменията си за работа в екипи;
 • Генерират предприемачески идеи и да познават бизнес рисковете;
 • Познават личните и социално-психологическите качества на предприемачите;
 • Прилагат нестандартно мислене при стартиране на собствен бизнес;
 • Анализират бизнес средата;
 • Разработват маркетингова концепция;
 • Се научат да бъдат предприемачи, подобрявайки условията на живот в средата в която живеят.

ПРЕДСТАВИТЕЛНА ИЗЯВА:

Представителната изява но клуб „Предприемачът и бизнес средата“ се проведе на 20.05.2019 г. в ПГИ „Иван Илиев“Благоевград.

На заключителното занимание присъстваха г-жа Бояджиева – директор на гимназията, г-жа Шаренска – старши учител по икономически дисциплини, г-жа Стойкова – старши учител по икономически дисциплини, г-жа Кадурина – старши учител по икономически дисциплини, г-жа Христова – учител по икономически дисциплини, г-жа Методиева – възпитател и ученици от XII Е клас.

Заниманията през втория учебен срок на учебната 2018-2019 година бяха свързани с разглеждане на теми, които са важни за бъдещия предприемач – стартиране на собствен бизнес, ролята на банките за бизнеса, разработване на маркетингова концепция, трудовите взаимоотношения, финансови измерения на бизнес идеята, професионалното ориентиране и кариера, работата в екип, отношенията с държавните институции.

Учениците представиха презнтация в която споделиха своите впечатления от институциите и организациите които посетиха, а именно:

 1. Център за кариерно ориентиране – Благоевград, в който г-жа Ваклинска ги запозна с кариерното консултиране, изборът на професия, и  показа на учениците как да си направят план за развите и  подбор на средствата за реализиране на мечтите.
 2. Семинар „Младежко зелено предприемачество“ на тема: „Генериране на бизнес идеи. Успешна бизнес идея“. На този семинар бяха представени различни техники за генериране на идеи. Учениците учасваха в ролева игра за избор на успешна бизнес идея и изработване на платно за бизнес модел.
 3. Общинска банка – Благоевград, проведе се среща с г-жа Ваня Трайкова, която ги запозна с темата: „Ролята на банките за бизнеса. Кредитите с разум и цел“.
 4. НОИ – Благоевград срещнаха се с директорът Илиан Георгиев и Светлана Терзиева – началник „Административен отдел“. Те ги запознаха с трудовите взаимоотношения, доходите и пенсионното осигуряване.
 5. Бюро по труда – Благоевград, посрешна ги Мая Ризова – главен експерт отдел „Посреднически услуги“ и кариерните консултанти Гинка Павлова и Венислава Вачева, които ги запознаха с регистрацията на трудовото посредничество.
 6. Счетоводна фирма „Косултактив“ ЕООД с управител г-жа Гергана Гошева, която ги запозна със съдържанието на много счетоводни документи.

Проведе се ролева игра на тема: „Бизнес кафене“. Стаята бе  подредена по начин, различен от обичайния. Обособени бяха четири работни места, отдалечени едно от друго. На всяко работно място бяха оставени предварително разработени дидактически материали: цветни картони, листя,  маркери, флумастери, ночижки, лепило. Създаде се приятна, неформална атмосфера, която предразположи учениците да работят. Участниците бяха разделени на 4 екипи. Тяхната задача бе да разработят маркетингови концепции на фирми, които произвеждат закуски, мебели, хавлиени кърпи и пици чрез елементите на маркетинг микс и да защитят своята концепция. Екипите работиха на четири сесии:

I сесия – определиха  елементите на маркетинг микс,  описаха продуктите, съставките, разфасовката, опаковката, съхранението, хранителния състав и срока на годност;

II сесия – изработиха ценова стратегия на продуктите, които фирмата  предлага на пазара;

III сесия – изготвиха пласментна стратегия;

IV сесия – изготвиха  промоция на продуктите.

 Всеки екип представи и защити маркетинговата концепция на продуктите. Ръководителят на клуб „Предприемачът и бизнес средата“ г-жа Гергана Узунова раздаде грамоти на всички участници и им пожела да станат успешни предприемачи.