Клуб креативна икономика „Хефест“

Ръководител: Димитрина Цонева – учител професионална подготовка

Креативната икономика е съвкупност от авторски права, патенти, търговски марки и дизайн. Тя е двигател за развитие на печеливш бизнес. Креативните фирми са основна движеща сила на обновлението и иновациите. Икономиката става все по-обща, свързана в дигитална мрежа и в същото време насочена към удовлетворяване желанията на крайния потребител. С креативна икономика се занимават хора с нестандартно мислене и талант.

ЦЕЛИ:

  • Да се изгради у учениците интерес към креативната икономика;
  • Учениците да се запознаят с начините за създаване на печеливш бизнес;
  • Да се покаже на учениците как да изградят успешен бизнес -модел;
  • Учениците да се научат да прилагат на практика иновациите в икономиката;
  • Да се възпита у учениците модел за планиране на дейността на предприятието;
  • Да се възпита у учениците икономическа култура чрез ролеви игри;
  • Да се постигне приобщаване чрез диалога на близките и приятелите на участниците;

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: Учениците да могат да:

  • Прилагат нестандартно мислене при създаване на печеливш бизнес;
  • Развият ключови компетентности по отношение кариерното си ориентиране;
  • Прилагат на практика иновациите в сферата на икономиката.

Представителна изява (26.06.2019 година):