КЛУБ „Компютърна анимация“

Ръководител: Илинка Янкова – старши учител по математика

Компютърната анимация е изкуство за създаване на движещи се изображения с помощта на компютър. В днешно време тя е широко разпространена както при развлеченията, така и в индустрията, науката и бизнеса. Учениците, които учат компютърна анимация, придобиват ценни умения, които могат да бъдат полезни в много други области на живота и имат увереност в способностите си и дизайнерските си познания. Могат да бъдат активни при преследването на различни видове кариери.

ЦЕЛИ:

 • Да се изградят у ученика качества като прецизност, комбинативност, оригиналност, съобразителност, умения за вземане на решения;
 • Да се развие абстрактното мислене и фантазията на учениците;
 • Да се създадат умения за самостоятелна творческа работа;
 • Да се изгради графична култура, която е необходима за работа в различните разновидности на графичния дизайн и реклама.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: Учениците:

 • Да могат да добавят анимация и основна интерактивност;
 • Да могат да определят най-подходящия манипулатор на събитие за конкретна задача;
 • Да могат да дефинират и използват методите на манипулаторите на събития и да използват Action Script за добавяне на динамично съдържание;
 • Да могат да оформят стилно собствени менюта, бутони, банери, и др.;
 • Да демонстрират практически умения за изграждане на потребителски приложения;
 • Да публикуват завършени проекти в няколко формата.

Представителна изява:

На 09.05. 2019 се проведе представителна изява на клуб „Компютърна анимация“. Проведоха се 3 кръга.

 • В първи кръг бяха подготвени  4 игри с платформа https://learningapps.org/ със състезателен характер.
 • Във втори кръг учениците бяха разделени на два екипа и имаха за задача да изработят анимиран тест по предварително зададени стъпки.
 • В трети кръг всеки ученик представи самостоятелна творческа идея за анимация, която представи пред всички присъстващи.

Всички ученици от клуба получиха грамоти за участие.