КЛУБ „География, екология и опазване на околната среда“

Ръководител: Елена Алексова – старши учител по география и икономика

Днес, в глобалния свят на технологиите, образованието за устойчиво развитие на практика води до реализация на принципите за устойчива природна среда, икономика и общество. Географията като природна и социално икономическа наука, формира значителна част от общата култура на учениците, знанията, уменията, моделите им на поведение.
Географията разкрива взаимодействията между икономическите, социалните и екологичните процеси и явления; предоставя по-голяма информираност на подрастващите да поемат своята отговорност за създаването на устойчиво бъдеще; Знанията за основните глобални проблеми, за триединната система „природа-население-стопанство”, са естествена база за изучаване на въпросите свързани с взаимовръзките на човека и природата, отговорностите му към себе си, към обществото и природната среда, природните ресурси и суровинната база, производството и потреблението.

ЦЕЛИ:

 • Да се изгради у учениците научно обективна географска картина на родната страна чрез овладяване на системата от научни знания за природата, обществото и стопанството на България, за географските аспекти на тяхното взаимодействие;
 • Да се допринесе за повишаване на екологичната култура на учениците;
 • Да се усъвършенства системата от умения чрез самостоятелна работа с различни източници на информация, географско характеризиране на природни и стопански обекти и процеси, географско анализиране на актуални проблеми и явления в страната, адекватно поведение при рискови ситуации, прилагане на усвоените знания в сходни учебни ситуации; умения за работа в екип;
 • Да се допринесе за социалната реализация на учениците и за участието им в обществения живот на страната въз основа на придобитите екологични географски знания;
 • Да се осъзнае необходимостта и да се оценят последиците от политическото, икономическото, културното и екологичното сътрудничество между институциите в страната.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: Учениците:

 • Да могат да дискутират основни проблеми: екологичен и суровинно-енергиен;
 • Да дискутират стопанското използване и екологичните проблеми на природно-географските области, да назовават, описват и посочват по карта защитените природни обекти;
 • Да правят оценка на видовете природни ресурси, териториалното им разположение и стопанското използване;
 • Да знаят защитените растителни и животински видове;
 • Да интерпретират географска и икономическа информация от различни източници;
 • Да използват различни източници на информация, включително електронни;
 • На базата на придобитите географски и екологични знания да осъзнаят последиците от собственото си поведение спрямо околната среда

Представителна изява:

На 19.4.2019 г. се проведе представителната изява на групата по ГЕОГРАФИЯ, ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА. На нея присъстваха г-жа Екатерина Бонева и г-жа Желязка Милкова. Сформирани бяха два отбора след теглене на жребий. Задачите, които решаваха бяха тест с картосхеми, диаграми и отворени въпроси; практическа задача от география на света и практическа задача от география на България; тест състезание с помощта на платформата mozaBook.