Еразъм+, КД 1 – 2020 година

ПРОЕКТ 2020-1-BG01-KA102-078354 , Програма „Еразъм+“, КД1 – „Образователна мобилност на граждани“, сектор „ Професионално образование и обучение“.

„МОЯТ ПЪРВИ СТАЖ В ЕВРОПА – ВЪЗМОЖНОСТ ЗА БЪДЕЩО ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И КУЛТУРНО ОБОГАТЯВАНЕ“

Партньор за реализирането на проект 2020-1-BG01-KA102-078354 е SISTEMA TURISMO, Римини, Италия.

Основна цел на проекта  е надграждане и подобряване на ключовите практически знания и умения на учениците чрез провеждане на практика в реална работна мултикултурна бизнес среда.

Целевата група по проекта предвижда участието на 42 ученици от XI и XII клас на възраст между 16-18 години, обучаващи се в специалности „Бизнес администрация“ и „Икономика и мениджмънт“. Подборът на участниците в мобилността ще се осъществи от комисия, в която ще участват учители по професионална подготовка и учител по английски език и ще се проведе на три етапа.

Практиката е с продължителност 2 седмици и ще се проведе в 2 потока:

 • първи поток – 07.03. – 20.03.2021 г.
 • втори поток – 31.10. – 13.11.2021 г.

Подборът на учители по икономически и счетоводни дисциплини от ПГИ „Иван Илиев“ в мобилностите ще се осъществи от комисия и ще се проведе по документи.

ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ:

1. Заявление за участие в подбор;

2. Участие в разработването на проектното предложение „Моят първи стаж в Европа – възможност за бъдещо професионално развитие и културно обогатяване”;

3. Мотивация за участие в проекта, в което да са изложени конкретни предложения за използване на придобития нов опит в бъдещата работа на кандидата с цел осигуряване устойчивостта на проекта и много добри резултати от учебната дейност от учебната дейност, опит в разработването на учебни програми по ЗИП и СИП, свързани с темата на проекта; активна работа по организиране на ученици за участие в извънкласни форми – национални състезания, програми, проекти и др.;

4. Разработени презентации за предварителна професионална (образователна система/професионално образование в Италия) и културна подготовка по проекта. 

Посочената информация да се изпрати в електронен вариант на e-mail ERASMUS2020@pgiblg.com .и да се представи на хартиен носител /заявление за участие и мотивация/ и на  електронен носител /презентация/ в деловодството на ПГИ „Иван Илиев“.

Срок за подаване на документи – от 07.10.2020 г. до 12.10.2020 г.

Окончателният състав /четирима учители и трима резерви/ по двата потока на проекта ще бъде определен от комисията в срок до 16.10.2020 г.

Критерии за подбор на учители:

КАЧЕСТВЕНИ КРИТЕРИИ:

1. Последователна активна подкрепа и стимулиране на дейности за мобилност на ученици от училището;

2. Умения за работа в екип;

3. Комуникативни и организационни умения;

4. Опит в провеждането на практическо обучение.

КОЛИЧЕСТВЕНИ КРИТЕРИИ:

1. Участие в разработването на проектното предложение „Моят първи стаж в Европа – възможност за бъдещо професионално развитие и културно обогатяване“ – 50 точки.

2. Мотивационно писмо за участие в проекта, в което да са изложени конкретни предложения за използване на придобития нов опит в бъдещата работа на кандидата с цел осигуряване устойчивостта на проекта – 15 точки.

3. Много добри резултати от учебната дейност, опит в разработването на учебни програми по ЗИП и РПП, свързани с темата на проекта; активна работа по организиране на ученици за участие в извънкласни форми –  национални състезания, програми, проекти и др. – 15 точки.

4. Разработени презентации за предварителна професионална (образователна система/професионално образование в Италия) и културна подготовка по проекта – 20 точки.

Документи за кандидатстване:

1. Заявление – изтегли

2. Мотивация – изтегли

ПОДБОР НА УЧЕНИЦИ:

Подбор на ученици от XI и XII клас, обучаващи се в специалност „Икономика и мениджмънт“ и „Бизнес администрация“  (през учебната 2020/2021 година за включване в първи поток /07.03.2021 г. – 20.03.2021 г./ от целева група по проект № 2020-1-BG01-KA102-078354 „Моят първи стаж в Eвропа – възможност за бъдещо професионално развитие и културно обогатяване“.

Подборът на участниците в мобилността ще се осъществи от комисия и ще се проведе на три етапа:

 1. Подбор по документи;
 2. Проверка на знанията по предприемачество, икономика и английски език;
 3. Интервю;
 4. В подбора на участниците в мобилността не участват ученици с наложена санкция по чл.199 от ЗПУО и чл. 157, ал.1 от Правилника за дейността на гимназията както в началото на подбора, така и ако санкцията е наложена по време на всеки един от етапите му.

ПЪРВИ ЕТАП: ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ:

 1. Проверка на нивото на владеене на английски език (В1) определено чрез онлайн тест;
 2. Заявление за участие в подбор (по образец);
 3. Мотивация за участие в мобилността (по образец);
 4. Персонално дигитално портфолио;
 5. Презентация с информация за културата и икономиката на Италия и забележителности на град Римини;
 6. Документи, доказващи ползването на предимство от ученици в неравностойно положение (сираци и полусираци, социално слаби и от етнически малцинства). Фактическото положение за всеки кандидат от такава група ще се установи: сираци и полусираци – ще бъдат установени по служебен ред; социално слаби чрез декларация по образец с приложени документи за доход (доход до 610,00 лв. за периода 01.01 – 01.06.2020 г. на член от семейството); етнически малцинства –  деклариране на етническо самоопределение в заявлението за участие в мобилността.

Срокът за подаване на документите е 15.10.2020 г. до 16:00 часа. Заявлението и мотивацията за участие да се входират  в два екземпляра при Филипина Цветкова (завеждащ административна служба). Пълният набор от документи и материали да се изпрати и в електронен вариант на e-mail ERASMUS2020@pgiblg.com (заявление за участие, мотивация за участие, персонално дигитално портфолио и презентация с информация за културата и икономиката на Италия и забележителности на град Римини) в същия срок.

Комисията ще направи предварителен подбор по представените материали за кандидатстване и ще допусне до следващ етап само кандидатите, отговарящи на критериите за подбор в срок до 22.10.2020 г.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА УЧЕНИЦИ:

 1. Заявление за участие в подбор (по образец) – изтегли
 2. Мотивация за участие в мобилността (по образец) – изтегли
 3. Персонално дигитално портфолио – изтегли
 4. Заявление декларация – изтегли