АРТ КЛУБ „ДЪРВОТО НА ЖИВОТА“

Ръководител: Маргарита Илиева – библиотека

Българската действителност през последните години поставя сериозни проблеми пред образованието и културата. Общественият педагогически ангажимент за възпитанието на децата нараства. Приоритет на съвременното българско училище е гражданското образование, основната същност на което е възпитаване на нравствени ценности. Един от пътищата за това е диалогът с изкуството. Неговото облагородяващо въздействие, ценностните му послания са безспорен извор на нравствено възпитание. Всеки учебен предмет има своето място в системата за нравственото и гражданското възпитание на младите хора, но най-тясна връзка с театралното изкуство имат литературата и историята. В часовете по тези дисциплини учениците се запознават с творчеството на писатели, с историята на театъра, но най-благодатна почва за развитие на художествено-естетическото и нравственото възпитание дава извънкласната дейност.

ЦЕЛИ:

  • Да се изгради у учениците потребност от съприкосновение с магията на театъра с оглед повишаване ефективността на образователно-възпитателния процес;
  • Да се възпита у учениците интерес към изкуството, усет и разбиране на ценностите му, необходимост от общуване с театъра;
  • Чрез общуване с изкуството да се провокира у учениците потребност сами да творят;
  • Да се възпита разбираща, обичаща театъра публика чрез приобщаване към диалога с театралното изкуство на родителите, близките и приятелите на участниците.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

  • Изградена потребност от съприкосновение с магията на театъра и натрупване на зрителски опит;
  • Постигнат по-висок резултат в общуването между родители-деца, ученици-учители; ученици-ученици;
  • Постигнати по-високи резултати в образователно-възпитателния процес;
  • Подобрена социална адаптация, реализирана чрез стимулиране на обществената активност и интеграция на участниците;
  • Вписване в хуманния театрален свят, който по нетрадиционен начин разкрива редица житейски истини – за смисъла на човешкия живот, за човешкото достойнство, за цената на приятелството, за взаимоотношенията в семейството, за ролята на училището;
  • Възпитаване на културна и разбираща посланията на участниците в групата публика.

Представителна изява:

Представителна изява на АРТ КЛУБ „ДЪРВОТО НА ЖИВОТА“ – „Криворазбраната цивилизация“. Може да бъде видяна на: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dnh9PRpu7EVg%26fbclid%3DIwAR1HLuNkNRmfY7MMEIKX8O4jr7Auzt8QDyUdze0wg7yZ5mdQ50my3FE2E5I&h=AT2RB6hgXp4ssE-ihjG6O4Rv7lX6g54ag855oGED6m-BfvQ2WY5CoCHcnVTxrvN-bQxAIo50uSISP7JPpXeNeSGQXN6GyqQg1cQViQhVBRvkptDYlA193ggexRxXl_cFbQbtmg