67 ГОДИНИ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА

„ИВАН ИЛИЕВ“ – ЗАПИС НА ТЪРЖЕСТВЕНИЯ КОНЦЕРТ СПЕКТАКЪЛ „ЛЮБОВ И ОГЪН“


По повод 67- годишнината на ПГИ “ Иван Илиев“ бе издаден новият брой на училищния вестник “ Нашият глас“.

Покана за  учредително събрание на обществения съвет към ПГИ  –  за представители на паралелките, избрани на родителска среща на 02.12.2016 г. 

П О К А Н А от Ася Бояджиева-Пенкова – директор на ПГИ „Иван Илиев“ – Благоевград, за свикване на събрание по паралелки  във връзка с предстоящо създаване на Обществен съвет към училището.

На основание чл.104, ал.1, т.1 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование обявявам едно свободно (незаето) място в специалност „Оперативно счетоводство“ – прием след завършено основно образование за учебната 2016/2017 година.

Дати за провеждане на държавни изпити по практика на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация през учебната 2016/2017 година.

График за дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните изпити по теория и практика на професията и специалността през учебната 2016/2017 година – сесия януари 2017.

 

Ако търсите работа или искате да замествате в ПГИ „Иван Илиев“, моля попълнете бланката – тук