Резултати от общинският кръг на олимпиадите по … – виж тук


ВАЖНО!!! За периода от 4.01.2021 г. до 31.01.2021 г. учебните занятия да се реализират при спазване на утвърденото седмично разписание за I учебен срок на учебната 2020/2021 г. чрез синхронно обучение в електронна среда в платформата Microsoft „Teams“ на Office 365, както следва:

1.1. I-ва смяна/ сутрин – за учениците от VIII, IX и X клас: начало на учебните занятия 07:30 ч., край 13:20 ч.

1.2. II-ра смяна – за учениците от XI и XII клас: начало на учебните занятия 13:30 ч., край 19:10 ч.

1.3. Продължителност на учебния час: 40 минути.

1.4. Отсъствията и оценките на учениците се отразяват в електронния дневник „Школо“ на ПГИ „Иван Илиев“.

2. Учебните часове, консултациите, заниманията в клубовете по интереси и по проект „Подкрепа за успех“, предварителната езикова подготовка по английски език на учениците, кандидатствали за участие в първи поток на мобилност по проект № 2020-1-BG01-KA102-078354 „Моят първи стаж в Европа – възможност за бъдещо професионално развитие и културно обогатяване“, програма „Еразъм+“, КД1 „Образователна мобилност на граждани“, сектор „Професионално образование и обучение“ следват утвърдените графици и седмично разписание за I учебен срок на учебната 2020/2021 г. в ПГИ „Иван Илиев“ при следния времеви график:


СВОБОДНИ МЕСТА

  • Едно свободно място за попълване за учебната 2020/2021 година в IX а клас, специалност  „Бизнес администрация“, професионално направление „Секретарски и административни офис дейности“.
  • Две свободни места за попълване за учебната 2020/2021 година в IX в клас, специалност „Оперативно счетоводство“, професионално направление „Счетоводство и данъчно облагане“.
  • Едно свободно място за попълване за учебната 2020/2021 година в XI а клас, специалност „Банково дело“, професионално направление „Финанси, банково и застрахователно дело“.

Ако търсите работа или искате да замествате в ПГИ „Иван Илиев“, моля попълнете бланката – тук